top of page

Op alle producten en diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van eSTé van toepassing.

Steffi Boddaert

Wijnegemsteenweg 48, 2160 Wommelgem

este.handmade.with.love@gmail.com BTW BE 0841.475.790

Hierna te noemen: eSTé

1. Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen eSTé, Wijnegemsteenweg 48, 2160 Wommelgem, en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging via mail bij de opdrachtgever verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij eSTé, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Een bestelling die nog niet betaald is, kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten, als deze nog niet door ons in productie is. ESTé is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, delen wij dit zo snel mogelijk mee.

2. Verzendings- en afhaalopties

De verzendkosten voor levering binnen België bedragen 7,50 euro. Verzendingen in andere landen wordt (voorlopig) niet voorzien. 

De opdrachtgever heeft eveneens de keuze om zijn bestelling kosteloos af te halen op onderstaande adressen op afgesproken tijdstip.

Wijnegemsteenweg 48, 2160 Wommelgem, 

Borkelstraat 134, 2900 Schoten.

De leveringstermijn bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van betaling voor de artikelen die wij op stock hebben. Voor grote, gepersonaliseerde bestellingen contacteert u ons best voor een preciezere levertermijn. Mocht de vooropgestelde leveringstermijn niet gehaald worden, dan wordt de klant daarover geïnformeerd. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. ESTé kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer overschrijden met meer dan 15 werkdagen, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn is de consument gerechtigd zijn bestelling te annuleren, de reeds betaalde gelden voor de betreffende order zal vervolgens automatisch door eSTé aan de opdrachtgever worden terugbetaald. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat eSTé hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is eSTé als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. U kan de status van uw bestelling steeds bij ons op vragen. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 4 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail. Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. De goederen blijven eigendom van eSTé totdat betaling van de volledige factuur van de bestelling is voldaan.

3. Betaling

De vermelde prijzen op de site van eSTé, zijn inclusief BTW. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. ESTé heeft het recht om de opdrachtgever, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. De producten worden geleverd tegen de prijzen getoond op haar website, op de datum van de ontvangen bestelling. Betaling van de door de opdrachtgever gedane bestellingen dient te allen tijde volledig te zijn voldaan, voorafgaand aan de uitvoering van de bestelde product(en). Betaling kan alleen geschieden via cash of payconiq. Indien u met uw betaling in gebreke bent, is eSTé gerechtigd de uitvoering van de betreffende bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Ontbinding van de overeenkomst

Een bestelling kunt u enkel annuleren voor zover de uitvoering van de producten nog niet is gestart.

5. Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen

De opdrachtgever is, uitsluitend bij aantoonbare productiefouten, gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. U brengt ons hier vooraf altijd eerst schriftelijk van op de hoogte (via mail). Voorwaarde is wel dat een kopie van de orderbevestiging wordt meegezonden, dat het product nog in de originele verpakking zit, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Na acceptatie van de klacht, en alleen dan wanneer de klacht gegrond is verklaard, zal eSTé de gelegenheid hebben de bestelling nogmaals te leveren, om zodoende alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen. De verzendkosten voor het retour zenden komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. ESTé behoudt zich het recht voor de retourzending niet te accepteren indien het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de opdrachtgever zijn beschadigd. Moest er toch een terugbetaling plaats vinden, zal dit gebeuren binnen een termijn van 10 werkdagen. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

6. Artikelprijzen en -informatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren. Bij het voltooien van uw bestelling, wordt de verzendingskost van € 7,50 automatisch bij uw bestelling gerekend indien u opteert om uw bestelling te laten verzenden.

7. Aansprakelijkheid

De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing. Gebruik van afbeeldingen/lettertypes voor eigen ontwerp. Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken of borduren van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken. Hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. ESTé kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd. Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden of informatiedragers van de opdrachtgever of van eSTé, of op interne of externe foto- of datanetwerken, kan eSTé in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om tevens de digitale beeldbestanden die zij aan eSTé heeft gezonden, goed op te slaan. De door de consument gezonden beeldbestanden worden na uitvoering van de opdracht maximaal 3 maanden bewaard.

 

8. Privacy

ESTé zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de verwerking van de bestelling (transport bijvoorbeeld). Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

 

9. Disclaimer

De website van eSTé en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. ESTé is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

10. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart eSTé voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom(men) op door de opdrachtgever verstrekte materialen en of gegevens, die voor de uitvoering van de bestelling(en) zal worden gebruikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar aan eSTé verstrekte beeldmaterialen. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt dan ook de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden. De opdrachtgever garandeert aan eSTé dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. door hen verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten. De opdrachtgever zal alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door eSTé geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

11. Overmacht

ESTé heeft het recht om, in geval van overmacht, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. ESTé kan dit alleen schriftelijk doen aan de consument. Dit alles zonder dat eSTé gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop eSTé geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor eSTé niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt tevens verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12. Diversen

Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden met eSTé in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door eSTé vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Het mogelijk in strijd zijn van een bepaling in deze Voorwaarden, leiden niet tot het nietig verklaren van andere bepalingen in deze Voorwaarden, de dan wel rechts geldende bepalingen blijven onverminderd van kracht. ESTé is bevoegd om bij de uitvoering van haar bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen eSTé en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van eSTé of overeenkomsten gesloten met eSTé worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Meer specifieke algemene voorwaarden

 

Grime en glitter-/ tijdelijke tattoo’s:

• De grime is te verwijderen met water en een shampoo/zeep die niet in de ogen prikt. Nadien het gezicht spoelen met water. 

• De glitters blijven (afhankelijk van de huid) tot ongeveer een week zitten. Wil je deze vroeger verwijderen? Laat baby-/olijfolie enkele minuten intrekken. Vervolgens was je dit af.

1. Betaling

De betaling van de opdracht kan de dag zelf betaald worden. Dit kan cash of via de app (payconiq). De reiskosten (€0,45 cent/km) worden berekend vanaf Schoten (Borkelstraat) tot aan de opgegeven locatie en terug. Dit wordt berekend via Google Maps. Eventuele parkeerkosten kunnen hierbij nog in rekening gebracht worden.

2. Beschikbaar materiaal

Wij vragen elke opdracht een tafel en 2 stoelen te voorzien. Bij hevige zon of regen, vragen wij een afgedekte ruimte. Voldoende verlichting is ook essentieel.

3. Portretrechten

Tijdens de opdracht kunnen wij foto’s nemen. Heeft u niet graag dat u kindje gefotografeerd wordt, of deze foto’s gebruikt worden door ons, gelieve dit specifiek te melden. 

ESTé behoudt het recht gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

4. Annuleren

Er kan geannuleerd worden tot 5 dagen voor een opdracht. Wordt er later geannuleerd, behoudt eSTé zich ertoe om 50% van de kosten aan te rekenen. 

Bij overmacht vervalt de vergoeding, maar hiervoor dient dan wel bewijs voorgelegd te worden.

5. Aansprakelijkheid

ESTé kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens een opdracht. ESTé werkt bij de grime met wateroplosbare materialen, aanraking met water maakt het dus terug vloeibaar. Mocht een kind vlekken in de kledij hebben door te wrijven in zijn/haar gezicht, zweten,… zijn wij niet verantwoordelijk voor de schade. ESTé maakt bij de tattoo’s gebruik van cosmetische huidlijm van Superstar of Ybody. De glitters zijn van ook van Superstar of Ybody en blijven (afhankelijk van de huid) 2-7 dagen zitten. De gastheer/-vrouw dient ten alle tijden op de hoogte te zijn van mogelijke allergieën bij één of meer van de aanwezige kinderen. Zijn de ouders niet aanwezig, zie dan dat u over deze info beschikt. ESTé kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

 

Doopsuiker

1. Algemeen

Wij zorgen ervoor dat elk concept binnen de afgesproken tijd klaar is. 

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien er door de opdrachtgever niet genoeg speling is voorzien met de geboortedatum.

2. Retournering

Aangezien wij elk concept samen met de opdrachtgever bespreken vooraleer wij hiermee in productie gaan, kunnen deze niet geretourneerd worden. 

Van zodra de opdrachtgever zijn toestemming geeft is deze verplicht de gevraagde artikels af te nemen en dus ook de volledige betaling te voldoen.  

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN eSTé

bottom of page